El CONSELL COMARCAL DE L'ALT URGELL (més endavant el CONSELL) en aplicació de la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, com a responsable de tractament, informa que les dades personals que es recullen a través dels formularis del Lloc web:https://www.caminapirineus.com són tractats amb la finalitat de gestionar l'exercici de tasques i tràmits administratius, d'informació i altres activitats pròpies del CONSELL.
Aquestes dades només seran cedides a aquelles entitats que siguin necessàries amb l'únic objectiu de donar compliment a la finalitat exposada anteriorment. El CONSELL adopta les mesures necessàries per garantir la seguretat, integritat i confidencialitat de les dades conforme al que disposa el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals ia la lliure circulació d'aquestes i la Llei orgànica 3/2018, del 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.
L'usuari podrà en qualsevol moment exercitar els drets d'accés, limitació, oposició, portabilitat, rectificació i supressió reconeguts a l'esmentat Reglament (UE). L'exercici d'aquests drets el pot fer el propi usuari a través de lopd@ccau.cat oa l'adreça postal: són certs i correctes, i es compromet a mantenir-los actualitzats, comunicant els canvis al CONSELL.

Responsable de tractament
CONSELL COMARCAL DE L'ALT URGELL
CIF: P 7500006G
Delegat de Protecció de Dades: lopd@ccau.cat
ADREÇA: PASSEIG DE JOAN BRUDIEU, 15, 25700 LA SEU D'URGELL, LLEIDA

Amb quina finalitat tractarem les teves dades personals?
Tractarem les dades personals demanades a través del Formulari “Sol·licitud per ser vetllador del territori” pergestionar la vostra petició i donar-li resposta.
Els camps d'aquests registres són d'emplenament obligatori, i és impossible fer les finalitats expressades si no s'aporten aquestes dades.
Legitimació: Consentiment de l'interessat
Destinataris:
Les dades no es comunicaran a cap tercer aliè al CONSELL tret d'obligació legal. Com a encarregats de tractament, tenim contractats els proveïdors de serveis llistats al portal de contractació pública havent-se compromès al compliment de les disposicions normatives, daplicació en matèria de protecció de dades, en el moment de la seva contractació.

Per quant de temps es conserven les dades personals recollides?
Es limitarà al període que sigui necessari per donar compliment a la finalitat consentida i en situació de bloqueig durant els terminis de prescripció de les accions civils, penals, administratives o de qualsevol altre tipus que es puguin derivar del procés de selecció o del tractament de les dades .
Drets propietat intel·lectual
El CONSELL és titular de tots els drets d'autor, propietat intel·lectual, industrial, "know how" i tots els altres drets tenen relació amb els continguts del lloc web i els serveis que s'hi ofereixen, així com dels programes necessaris per a la seva implementació i la informació relacionada.
No es permet la reproducció, publicació i/o ús no estrictament privat dels continguts, totals o parcials, del lloc web sense el consentiment previ i per escrit.
Propietat intel·lectual del programari
L'usuari ha de respectar els programes de tercers posats a la seva disposició pel CONSELL tot i ser gratuïts i/o de disposició pública.
El CONSELL disposa dels drets d‟explotació i propietat intel·lectual necessaris del programari.
L'usuari no adquireix cap dret o llicència sobre el programari necessari per a la prestació del servei, ni tampoc sobre la informació tècnica de seguiment del servei, excepció feta dels drets i llicències necessaris per al compliment dels serveis contractats i únicament durant la durada de els mateixos.
Propietat intel·lectual dels continguts allotjats
Es prohibeix l'ús contrari a la legislació sobre propietat intel·lectual dels serveis prestats pel CONSELL i, en particular:
La utilització que resulti contrària a les lleis o que infringeixi els drets de tercers.
La publicació o la transmissió de qualsevol contingut que, segons el parer del CONSELL, resulti violent, obscè, abusiu, il·legal, racial, xenòfob o difamatori.
La recollida i/o utilització de dades personals d'altres usuaris sense el seu consentiment exprés o contravenint el que disposa el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals ia la lliure circulació de les mateixes i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.
La utilització del servidor de correu del domini i de les adreces de correu electrònic per a l'enviament de correu massiu no desitjat.
L'usuari és responsable respecte a les lleis i els reglaments en vigor i les regles que tenen a veure amb el funcionament del servei online, drets d'autor, manteniment de l'ordre públic, així com principis universals d'ús d'Internet.
L'usuari indemnitzarà el CONSELL per les despeses que generés la imputació d'aquest en alguna causa la responsabilitat de les quals fos atribuïble a l'usuari, inclosos honoraris i despeses de defensa jurídica, fins i tot en cas d'una decisió judicial no definitiva.

Protecció de la informació allotjada
El CONSELL realitza còpies de seguretat dels continguts allotjats als seus servidors, però no es responsabilitza de la pèrdua o l'esborrament accidental de les dades per part dels usuaris. De la mateixa manera, no garanteix la reposició total de les dades esborrades pels usuaris, ja que les dades esmentades podrien haver estat suprimides i/o modificades durant el període del temps transcorregut des de l'última còpia de seguretat.
Menors d'edat
No recopilem informació personal de nens menors de 14 anys, excepte amb l'autorització prèvia per part del tutor legal del menor, que es podran publicar en aquesta web, imatges d'esdeveniments culturals o esportius en què apareguin els menors durant la seva participació.

En cas que es faci amic o seguidor nostre a les xarxes socials, tractarem les seves dades per mantenir-lo informat de les nostres activitats a través d'aquests canals. Aquestes dades seran tractades sobre la base jurídica del seu consentiment i seran conservades mentre vostè romangui com a amic o seguidor nostre, podent revocar el seu consentiment en qualsevol moment, si bé això no afectarà la licitud dels tractaments efectuats amb anterioritat. El fet de facilitar les dades a aquest efecte és voluntari, encara que, en cas de no fer-ho, no podrà ser amic o seguidor a les xarxes socials en què tinguem.
En aquells casos en què el registre d'usuari s'efectua mitjançant xarxes socials, les dades personals que tractarem procediran de la xarxa social de què es tracti, a la qual, prèviament, l'interessat haurà facilitat aquestes dades per als fins previstos en les polítiques corresponents de privadesa.
Els nostres Portals poden incloure funcions de mitjans socials, com ara el botó “M'agrada” de Facebook, LinkedIn, Twitter o altres ginys. Aquestes companyies de xarxes socials poden reconèixer-te i recollir informació sobre la teva visita als nostres Portals, i poden configurar una galeta o emprar altres tecnologies de seguiment. Les teves interaccions amb aquestes funcions es regeixen per les polítiques de privadesa d'aquestes companyies.
Quan interactues amb els nostres Portals a través de diverses xarxes socials, com quan et connectes via Facebook als nostres Portals o prems el botó “M'agrada” a les nostres xarxes socials, o ens segueixes o comparteixes el nostre contingut a Facebook, Twitter o altres xarxes socials podem rebre informació procedent d'aquestes xarxes socials, inclosa informació sobre el teu perfil, ID d'usuari associat al teu compte a les xarxes socials, i qualsevol altra informació que permetis compartir amb tercers a la xarxa social.

Canvis en la política de privadesa
El CONSELL COMARCAL DE L'ALT URGELL es reserva el dret de modificar aquesta política per ajustar-la a les modificacions o novetats que puguin tenir les diferents lleis aplicables.