Estructures funeràries Patrimoni cultural

Informació

Municipis
Bassella


Cambra megalítica de cinc lloses col·locades verticalment, essent doble la del costat oest, de manera que formen una caixa trapezoidal. El dolmen està emmarcat per un túmul, actualment quadrangular, a causa dels retalls provocats per treballs agrícoles i l’obertura del camí veïnal. El túmul de 120 centímetres d’alçada màxima, està format per terres argiloses i protegit per una capa de pedres sorrenques de mida mitjana i petita. La cronologia del sepulcre s’ha de centrar, segons els materials arqueològics recuperats, en el Bronze Antic, al III mil·lenni a C.

Codi QR

Codi QR