Responsabilitat legal
CONSELL COMARCAL DE L’ALT URGELL, mb CIF: P 7500006G, direcció: PASSEIG DE JOAN BRUDIEU, 15, 25700 LA SEU D’URGELL, LLEIDA i dades de contacte del delegat de protecció de dades: lopd@ccau.cat informa que no pot assumir cap responsabilitat derivada de l’ús incorrecte, inapropiat o il·lícit de la informació apareguda a la pàgina d’Internet: https://www.caminapirineus.com
Amb els termes establerts en el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques en el que respecte al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, i a la Llei Orgànica 3/2018 de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, el Consell no assumeix cap responsabilitat derivada de la falta de veracitat, integritat, actualització i precisió de les dades o informacions que es continguin a les seves pàgines d’Internet.
La pàgina d’Internet del Consell pot contenir enllaços ( links ) a altres pàgines de terceres parts que el Consell no pot controlar. Per tant, el Consell no pot assumir responsabilitats pel contingut que pugui aparèixer a les pàgines de tercers.

Propietat intel·lectual.
Els texts, imatges, sons, animacions, software i la resta de continguts inclosos en aquesta website són propietat exclusiva de l’organisme o els seus llicenciataris. Qualsevol acte de transmissió, distribució, cessió, reproducció, emmagatzematge o comunicació pública total o parcial, ha de comptar amb el consentiment exprés del Consell.

Dades personals
Tanmateix, per accedir a alguns dels serveis que el Consell ofereix a través de la website, haurà de proporcionar algunes dades de caràcter personal.
En compliment de l’establert a les lleis mencionades anteriorment, l’informem que:

-Mitjançant el compliment dels presents formularis, les seves dades personals quedaran incorporades i seran tractades als fitxers del Consell amb la finalitat de poder-li prestar i oferir els nostres serveis així com per informar-lo de les millores del lloc Web. Al utilitzar els serveis d’aquesta web autoritza a tractar les seves dades amb les finalitats per les que varen ser recopilades. Pot consultar dita finalitat al Registre d’Activitats de Tractament a la pàgina web del Consell on es recull cadascuna de les activitats de tractament que es duen a terme per el Consell i la base de legitimació d’acord a l’article 6.1 del RGPD de cadascuna d’elles.
-Les dades personals obtingudes en aquesta web, es conservaran durant el temps necessari per complir amb la finalitat per les que es van recopilar i durant el període de conservació que resulta d’obligat compliment per el Consell.

-CONSELL COMARCAL DE L’ALT URGELL no cedirà a tercers les seves dades personals exceptuant que existeixi una obligació legal. En cap cas se cediran a països de fora la Unió Europea.

-Així mateix, l’informem de la possibilitat que exerceixi els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació, oposició, supressió, limitació del tractament, portabilitat de les dades, de manera gratuïta mitjançant el contacte amb el Responsable de tractament, les dades del qual es troben a l’inici d’aquest document.

-També està en el seu dret presentar una reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades.